Грујовска, Сашка. " NOMINA AGENTIS ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО ГЕРМАНСКИОТ ЈАЗИК" ФИЛКО / FILKO [Online], Volume 1(4 January 2017)