Денкова, . 2017 Jan 4. АНИМАЛИЗМОТ КАКО ТЕМА ВО КНИЖЕВНОСТА ЗА ДЕЦА. ФИЛКО / FILKO. [Online] 1: