Денкова, Јованка. " АНИМАЛИЗМОТ КАКО ТЕМА ВО КНИЖЕВНОСТА ЗА ДЕЦА." ФИЛКО / FILKO [Online], 1 (2016): 163-170. Web. 21 Aug. 2019