Денкова, Јованка. " АНИМАЛИЗМОТ КАКО ТЕМА ВО КНИЖЕВНОСТА ЗА ДЕЦА" ФИЛКО / FILKO [Online], Volume 1(4 January 2017)