Ивановска, Билјана, Марија Кусевска, & Нина Даскаловска. " ГОВОРНИОТ ЧИН БАРАЊЕ И МОДАЛНОСТА КАКО НЕГОВА КАРАКТЕРИСТИКА ВО МЕЃУЈАЗИКОТ НА МАКЕДОНСКИТЕ ИЗУЧУВАЧИ ПО СТРАНСКИ ЈАЗИК." ФИЛКО / FILKO [Online], 1 (2016): 247-253. Web. 24 Jan. 2020