Кузмановска, Драгана, AND Шекеринова, Емилија. " ТЕХНОЛОГИИ ВО СОВРЕМЕНАТА НАСТАВА ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА" ФИЛКО / FILKO [Online], Volume 1(11 January 2017)