Петровска – Кузманова, Катерина. " МАКЕДОНСКИТЕ ОБРЕДНИ ПОВОРКИ ВО ИСТРАЖУВАЊАТА НА НИКИТА ИЛИЧ ТОЛСТОЈ." ФИЛКО / FILKO [Online], 1 (2016): 719-725. Web. 22 Feb. 2020