Петровска – Кузманова, Катерина. " МАКЕДОНСКИТЕ ОБРЕДНИ ПОВОРКИ ВО ИСТРАЖУВАЊАТА НА НИКИТА ИЛИЧ ТОЛСТОЈ" ФИЛКО / FILKO [Online], Volume 1(12 January 2017)