Попоска, Соња. " АКЦЕНТОТ И АКЦЕНТСКИТЕ ЦЕЛОСТИ ВО ЈАЗИКОТ НА МЕДИУМИТЕ." ФИЛКО / FILKO [Online], 1 (2016): 749-757. Web. 12 Dec. 2019