Симоска, Силвана. " ГЕРМАНСКО-МАКЕДОНСКИ ЗАЕМКИ И/ИЛИ ЛАЖНИ ПАРОВИ" ФИЛКО / FILKO [Online], Volume 1(16 January 2017)