Тоевски, Свето. " АНТРОПОЛОШКАТА ЛИНГВИСТИКА ВО МАКЕДОНИЈА И НЕЈЗИНИОТ ПОГЛЕД НА ГАНЕ ТОДОРОВСКИ И ПЕТРЕ М. АНДРЕЕВСКИ" ФИЛКО / FILKO [Online], (1 February 2018)