Бужаровска, Елени. " ПРИМАРНОСТА НА СЕМАНТИЧКИОТ ПРИОД ВО АНАЛИЗА НА ГЛАГОЛИТЕ." ФИЛКО / FILKO [Online], (2018): 53-63. Web. 29 Jan. 2020