Донев, Драган, & Марија Крстева. " ПОТРЕБАТА ОД ПРЕВОДОТ ВО ГЛОБАЛИЗИРАНИОТ СВЕТ." ФИЛКО / FILKO [Online], (2018): 179-183. Web. 19 May. 2019