Кусевска, Марија, Билјана Ивановска, & Нина Даскаловска. " УЛОГАТА НА ЕМПИРИСКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА ЗА РАЗВИВАЊЕ ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА КАЈ ИЗУЧУВАЧИТЕ НА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ." ФИЛКО / FILKO [Online], (2018): 317-324. Web. 7 Aug. 2020