Тасевска, Марица, & Милкица Миленкоска. " ЗАСТАПЕНОСТА НА ВЕШТИНАТА ЗБОРУВАЊЕ ВО УЧЕБНИЦИТЕ ПО ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК." ФИЛКО / FILKO [Online], (2018): 635-642. Web. 6 Aug. 2020