Шеху, Флорина, & Татјана Котева Мојсовска. " ПОСТАВЕНОСТА НА КОМУНИКАЦИСКИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВО ИНИЦИЈАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА НАСТАВНИЦИ." ФИЛКО / FILKO [Online], (2018): 741-749. Web. 13 Jul. 2020