КОНСТРУКЦИИ СО АТРИБУТИВНИ ГЛАГОЛИ ВО ФРАНЦУСКИОТ ЈАЗИК И НИВНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК

  • Милена Касапоска-Чадловска

Abstract

Предмет на интерес во овој труд се француските атрибутивни конструкции со глаголите: sembler, paraître, se montrer, s’avérer, devenirtomber, rester, demeurer и нивните еквивалентни конструкции во македонскиот јазик. Тргнувајќи од семантичките особености на овие глаголи во двата јазика правиме класификација на атрибутивните
конструкции кои тие ги градат на: евиденцијални, епистемично-модалниинхоативни и дуративни конструкции. Целта на трудот е да се направи споредба на конструкциите во двата јазика во рамките на предложената класификација.

Published
Jan 10, 2017
How to Cite
КАСАПОСКА-ЧАДЛОВСКА, Милена. КОНСТРУКЦИИ СО АТРИБУТИВНИ ГЛАГОЛИ ВО ФРАНЦУСКИОТ ЈАЗИК И НИВНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК. ФИЛКО / FILKO, [S.l.], v. 1, p. 365-375, jan. 2017. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/fe/article/view/1649>. Date accessed: 13 oct. 2019.
Section
Articles