ПРЕГЛЕД НА МЕТОДИТЕ И ТЕХНИКИТЕ ПРИ ИЗУЧУВАЊЕТО НА СТРАНСКИ ЈАЗИК ВО ОДНОС НА ПРАВИЛНИОТ ИЗГОВОР

  • Весна Продановска-Попоска

Abstract

Зборувањето е една од четирите јазични вештини кои се совладуваат при изучувањето странски јазик. Изговорот како составен дел од оваа вештина се изучува односно совладува согласно веќе добро познатите методи кои се применуваат при изучувањето странски јазик. Во трудот се разгледуваат користените методи и техники не само при изучување на странски јазик во целост туку со особено внимание се дискутираат оние кои се користат при изучувањето на правилен изговор како неизбежен сегмент од вештината зборување.

Published
2018-02-01