Атентатот на генерал Михајло Ковачевиќ и воведувањето специјална полициска состојба во Штипско

  • Kiril Cackov

Abstract

Поттикот за определувањето на оваа тема не беше случаен, бидејќи
токму атентатот на генерал Ковачевиќ често е исполнет со контроверзии
и противречности, кои се одра зувале врз економско-политичкиот,
образовниот и духов ниот живот во Брегалничката област. Од тие причини
сакам да дадам свој придонес во расветлувањето и вистината за настаните
врзани со ова убиство.

 

 

 

How to Cite
CACKOV, Kiril. Атентатот на генерал Михајло Ковачевиќ и воведувањето специјална полициска состојба во Штипско. Review of the Institute of History and Archaeology, [S.l.], v. 1, n. 1, p. pp.5-10, mar. 2010. ISSN 2671-3152. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/riha/article/view/12>. Date accessed: 28 jan. 2020.