ПРАВНАТА ИНФОРМАТИКА И НЕЈЗИНАТА ПРИМЕНА

  • Невена Атанасовска

Abstract

Овој труд го обработува концептот на правната информатика и нејзиниот развој во услови каде што информатичката технологија се применува во донесувањето на одлуки, посебно кога станува збор за одлуките и официјалните извештаи донесени од страна на административните и правните органи во државата. Овој труд исто така го обработува и полето на примена на правната информатика. Правото зазема значајно место во обработката и чувањето податоци, па така се наметнува потребата поединците од областа на правото да изучуваат некои делови на информатиката. Заради динамичната активност на технологијата и промените во правните области, важно е поединците од областа на правото да бидат во тренд со новите правни и информатички достигнувања со цел правилна примена на правната информатика.
 
Клучни зборови: правна информатика, развој на правната информатика, примена на правната информатика, право.

Published
Apr 2, 2019
How to Cite
АТАНАСОВСКА, Невена. ПРАВНАТА ИНФОРМАТИКА И НЕЈЗИНАТА ПРИМЕНА. Student's Social Science Journal, [S.l.], v. 1, n. 4, p. 5-9, apr. 2019. ISSN 2545-4021. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/sssj/article/view/2765>. Date accessed: 11 july 2020.