Myravyov, Yu.L.. " STATE INDUSTRIAL POLICY AS MAIN CONDITION OF OVERCOMING OF AN ECONOMIC CRISIS IN RUSSIA" Меѓународна научна и практична конференција „Управување со развојот на економските регионални системи“ [Online], (30 January 2018)