Koleva, B. (2018). Journal Editors, Introduction and Contents. Меѓународна научна и практична конференција „Управување со развојот на економските регионални системи“, . Retrieved from http://js.ugd.edu.mk/index.php/urers/article/view/2013