Koleva, Blagica. " Journal Editors, Introduction and Contents" Меѓународна научна и практична конференција „Управување со развојот на економските регионални системи“ [Online], (30 January 2018)