Gusev, A.G., & A.A. Zhelomko. " PROBLEMS OF EVALUATION OF PERSONNEL IN THE NEW ECONOMIC CONDITIONS OF RUSSIA." Меѓународна научна и практична конференција „Управување со развојот на економските регионални системи“ [Online], (2016): 109-113. Web. 12 Nov. 2019