Sofijanova, E., Jovanov Marjanova, T., & Davcev, L. (2018). COMMITMENT AND POLICY TO QUALITY. Меѓународна научна и практична конференција „Управување со развојот на економските регионални системи“, , 131-135. Retrieved from http://js.ugd.edu.mk/index.php/urers/article/view/2118