Sofijanova, Elenica, Jovanov Marjanova, Tamara, AND Davcev, Ljupco. " COMMITMENT AND POLICY TO QUALITY" Меѓународна научна и практична конференција „Управување со развојот на економските регионални системи“ [Online], (14 February 2018)