Simonova, N. 2018 Feb 14. MAIN PROBLEMS AND DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS IN THE SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION. Меѓународна научна и практична конференција „Управување со развојот на економските регионални системи“. [Online] :