Simonova, N.Yu.. " MAIN PROBLEMS AND DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS IN THE SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION" Меѓународна научна и практична конференција „Управување со развојот на економските регионални системи“ [Online], (14 February 2018)