Romanova, A. (2018). STRATEGIC MARKETING AND ITS PRINCIPLES. Меѓународна научна и практична конференција „Управување со развојот на економските регионални системи“, , 177-181. Retrieved from http://js.ugd.edu.mk/index.php/urers/article/view/2126