Romanova, A. 2018 Feb 14. STRATEGIC MARKETING AND ITS PRINCIPLES. Меѓународна научна и практична конференција „Управување со развојот на економските регионални системи“. [Online] :