Romanova, A.N.. " STRATEGIC MARKETING AND ITS PRINCIPLES." Меѓународна научна и практична конференција „Управување со развојот на економските регионални системи“ [Online], (2016): 177-181. Web. 15 Oct. 2019