Binkowska, A., & Ivanova, E. 2018 Feb 14. PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A FORM OF INTERACTION OF BUSSINES AND GOVERNMENT IN THE REGION. Меѓународна научна и практична конференција „Управување со развојот на економските регионални системи“. [Online] :