Binkowska, A.V., & E.V. Ivanova. " PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A FORM OF INTERACTION OF BUSSINES AND GOVERNMENT IN THE REGION." Меѓународна научна и практична конференција „Управување со развојот на економските регионални системи“ [Online], (2016): 182-186. Web. 12 Dec. 2019