Galaganova, G., & Ivanova, E. (2018). STRATEGIC MARKETING IN MODERN COMPANY. Меѓународна научна и практична конференција „Управување со развојот на економските регионални системи“, , 187-193. Retrieved from http://js.ugd.edu.mk/index.php/urers/article/view/2128