Galaganova, G., & Ivanova, E. 2018 Feb 14. STRATEGIC MARKETING IN MODERN COMPANY. Меѓународна научна и практична конференција „Управување со развојот на економските регионални системи“. [Online] :