Galaganova, G.N., & E.V. Ivanova. " STRATEGIC MARKETING IN MODERN COMPANY." Меѓународна научна и практична конференција „Управување со развојот на економските регионални системи“ [Online], (2016): 187-193. Web. 16 Jul. 2019