Galaganova, G.N., AND Ivanova, E.V.. " STRATEGIC MARKETING IN MODERN COMPANY" Меѓународна научна и практична конференција „Управување со развојот на економските регионални системи“ [Online], (14 February 2018)