Lazutkin, V. 2018 Feb 14. PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SOCIAL BUSINESS IN RUSSIA TODAY. Меѓународна научна и практична конференција „Управување со развојот на економските регионални системи“. [Online] :