Lazutkin, V.V.. " PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SOCIAL BUSINESS IN RUSSIA TODAY" Меѓународна научна и практична конференција „Управување со развојот на економските регионални системи“ [Online], (14 February 2018)