Laletina, T. 2018 Feb 14. NEURO LINGUISTIC PROGRAMMING TECHNIQUES IN ADVERTISING. Меѓународна научна и практична конференција „Управување со развојот на економските регионални системи“. [Online] :