Dashkovskaya, A.O.. " FEATURES CLASSIFICATION RETAIL LENDING OF COMMERCIAL BANKS." Меѓународна научна и практична конференција „Управување со развојот на економските регионални системи“ [Online], (2016): 238-241. Web. 18 Nov. 2019