Zarubina, V., & Vlasov, R. 2018 Feb 19. THE USE OF CREDIT CARDS IN THE SYSTEM OF CASHLESS PAYMENTS. Меѓународна научна и практична конференција „Управување со развојот на економските регионални системи“. [Online] :