Kuznetsova, E. (2018). COMMUNICATIVE FEATURES OF VIRTUAL BUSINESS ENVIRONMENT OF THE RUSSIAN MARKET. Меѓународна научна и практична конференција „Управување со развојот на економските регионални системи“, , 270-273. Retrieved from http://js.ugd.edu.mk/index.php/urers/article/view/2165