Miteva-Kacarski, E. 2018 Feb 19. ANALYSIS OF THE TRADE RELATIONS BETWEEN THE REPUBLIC OF MACEDONIA AND RUSSIA. Меѓународна научна и практична конференција „Управување со развојот на економските регионални системи“. [Online] :