Veselinova, E., & Gogova Samonikov, M. (2018). STRATEGIC FACTORS OF BRAND EQUITY. Меѓународна научна и практична конференција „Управување со развојот на економските регионални системи“, , 306-313. Retrieved from http://js.ugd.edu.mk/index.php/urers/article/view/2171