Gjorgieva-Trajkovska, O., Koleva, B., & Georgieva Svrtinov, V. 2018 Feb 19. THE EFFECTS OF GLOBALIZATION ON ACCOUTING. Меѓународна научна и практична конференција „Управување со развојот на економските регионални системи“. [Online] :