Gjorgieva-Trajkovska, O., B. Koleva, & V. Georgieva Svrtinov. " THE EFFECTS OF GLOBALIZATION ON ACCOUTING." Меѓународна научна и практична конференција „Управување со развојот на економските регионални системи“ [Online], (2016): 314-317. Web. 15 Oct. 2019