Gjorgieva-Trajkovska, O., Koleva, B., AND Georgieva Svrtinov, V.. " THE EFFECTS OF GLOBALIZATION ON ACCOUTING" Меѓународна научна и практична конференција „Управување со развојот на економските регионални системи“ [Online], (19 February 2018)