Petrovska, S., & Stavreva-Veselinovska, S. (2013). Ставовите на студентите од педагошкиот факултет - Штип за квалитетот на моделот за практично оспособување на студентите/идни наставници. Воспитание / Vospitanie - Journal Of Educational Sciences, Theory And Practice, 7(11), pp.81-97. Retrieved from http://js.ugd.edu.mk/index.php/vospitanie/article/view/229