Petrovska, S., & Stavreva-Veselinovska, S. 2013 Apr 18. Ставовите на студентите од педагошкиот факултет - Штип за квалитетот на моделот за практично оспособување на студентите/идни наставници. Воспитание / Vospitanie - Journal of Educational Sciences, Theory and Practice. [Online] 7:11